Department Logo for Earth, Planetary, and Space Sciences
headshot of XIYUAN Bao

XIYUAN Bao

Postdoctoral Scholar

xiyuanbao@g.ucla.edu
1813 Geology

Ph.D.  UCLA, 2024