headshot of Xiaojia Zhang

Xiaojia Zhang

Associate Researcher

310-206-6630
xjzhang@igpp.ucla.edu
2713 Geology