headshot of Thomas Navarro

Postdoctoral Scholar

310-206-8055
tnavarro@epss.ucla.edu
2707 Geology