Department Logo for Earth, Planetary, and Space Sciences
headshot of Xiaofei Shi

Xiaofei Shi

Graduate Student

sxf1698@ucla.edu